Wat wij bereiken

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Op de website van de inspectie kun je informatie vinden over de beoordeling van scholen, de zogenaamde opbrengstenkaarten. Voor College de Heemlanden kun je de opbrengstenkaart inzien door op de website van de inspectie het soort onderwijs te selecteren (voortgezet onderwijs) en bij de schoolnaam de naam van de school in te vullen. Naast de genoemde opbrengstenkaart kunnen diverse rapporten worden ingezien, die betrekking hebben op onze school.

Een belangrijke ambitie van College de Heemlanden is het realiseren van goede onderwijsresultaten. We slagen hier goed in, want de kwaliteitskaart van de inspectie laat zien dat we al jaren achtereen voldoende onderwijsopbrengsten behalen.

Met de nieuwe wijze van beoordelen door de inspectie is het vanaf 2017 ook mogelijk het arrangement ‘goed’ en via een systeem van een onafhankelijke jury zelfs ‘excellent’ toegekend te krijgen. Onze ambitie is om over 2 jaar het predicaat ‘goed’ en daarna de ‘excellente’ status te verkrijgen.

Naast summatieve ook formatieve toetsen

Wij willen de komende periode een toetsbeleid ontwikkelen om de kwaliteit van de toetsing op onze school te borgen. Dit toetsbeleid heeft heldere kaders en beschrijft afspraken over onder andere frequentie, omvang en weging van toetsen. Meestal worden toetsen afgenomen aan het eind van een periode om het leerrendement van de leerling te meten (en krijgt de leerling een cijfer). Dit systeem van beoordelen, de zogenaamde summatieve toetsing, is nuttig en noodzakelijk voor ons onderwijs, maar eenzijdig gericht op ‘scoren’. Beoordelingsvormen die meer gericht zijn op leren en zelfbeoordeling, de zogenaamde formatieve toetsing, geven een veel rijker beeld van wat een leerling kan en weet.

De school heeft de afgelopen jaren een begin gemaakt in het opbrengstgericht werken. De beschikbare informatiesystemen (Magister en MMP) worden ingezet om de opbrengsten te monitoren en analyseren en waar nodig verbeteracties te initiëren. Deze werkwijze willen we verder ontwikkelen en vertalen naar de lespraktijk. Naast de afdelingsleiders willen we ook alle sectieleiders hiermee laten werken en samen met docenten deze instrumenten gaan gebruiken om de effectiviteit van de lessen te monitoren.

Governance

In de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO Raad is opgenomen dat een school dient te beschikken over een aantal reglementen en statuten die betrekking hebben op management en toezicht: - statuten van de school - reglement raad van toezicht - bestuursreglement - managementstatuut - reglement medezeggenschapsraad

De kwaliteit van ons onderwijs

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Op de website van de inspectie kun je informatie vinden over de beoordeling van scholen, de zogenaamde opbrengstenkaarten. Ook doet College de Heemlanden doet mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs van de VO-raad. Lees er op deze pagina meer over en download de kwaliteitsrapportage

Keurmerken

Wij werken actief aan het aantoonbaar maken van onze kwaliteit. Op deze pagina vind je de certificeringen en accreditaties die wij als school hebben behaald.

Examenresultaten

De examenresultaten van de school zijn goed, met afgelopen voorjaar een slagingspercentage van 95% op het vwo en 89% op de havo, waarvan drie havoleerlingen cum laude zijn geslaagd en maar liefst dertien leerlingen van het vwo.

Scholen op de kaart

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Op de website van de inspectie kun je informatie vinden over de beoordeling van scholen, de zogenaamde opbrengstenkaarten. Ook doet College de Heemlanden doet mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs van de VO-raad. Lees er op deze pagina meer over.