Zorg op maat - Elk kind wordt gezien

College de Heemlanden is een bijzondere school. Iedere dag weten ruim 1600 leerlingen onze school te vinden. In ons onderwijs staan de kernwaarden ambitie en betrokkenheid centraal. Ouders en verzorgers zien we als partners.

‘Goed onderwijs’ richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Het gaat dan natuurlijk om het kwalificeren voor een vervolgstudie, maar net zo goed gaat het om het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de maatschappij en om de ontwikkeling van iedere leerling als individu. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen. Iedere leerling vraagt om begeleiding, ongeacht zijn of haar niveau of achtergrond. Dus ook als een leerling geen directe hulpvraag heeft, dan heeft hij of zij recht op en behoefte aan begeleiding. Zo zien wij dat.

Daarom zorgen wij vanaf de eerste tot en met de laatste dag dat een leerling bij ons op school zit voor een passende begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of (speciale) zorg nodig hebben, staat een team van professionals klaar. Zij stellen zich graag voor.

Wil je meer informatie over het mentoraat, decanaat of leerlingbegeleiding bij dyslexie en dyscalculie, kijk dan op de pagina Begeleiding op maat.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator van College de Heemlanden is de spil in de interne zorgstructuur van de school. Soms heeft een kind problemen met zichzelf of binnen het gezin, waardoor hij of zij op school niet goed functioneert. Als dit de deskundigheid van de mentor overstijgt, kan hij/zij contact opnemen met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning worden ingezet. Na overleg en toestemming van ouders kan de leerling worden aangemeld voor het intern zorgoverleg (IZO). Deelnemende partijen zijn (zorgcoördinator, begeleider passend onderwijs/ orthopedagoog, sociaal team, leerplichtambtenaar en de schoolarts). Er kan zowel intern (bijvoorbeeld via counseling) als extern (bijvoorbeeld via een schoolarts of Sociaal Team) steun aan een leerling worden geboden.

Counselors zijn docenten die speciaal zijn opgeleid om leerlingen te begeleiden/ ondersteunen. Zij komen tweewekelijks bij elkaar en bespreken samen de zorgcoördinator en het sociaal team welke begeleiding en ondersteuning de leerling nodig heeft.

Intern Zorg Overleg (IZO) en Multidisciplinair overleg (MDO)

Via het IZO kan er een MDO worden georganiseerd. Dit is een multidisciplinair team met verschillende functionarissen (zowel intern als extern), welke adviseren in de hulpvragen van leerlingen. Voor een MDO worden naast de ouders en de leerling eventueel ook een hulpverlener die al bij het kind of het gezin betrokken is, uitgenodigd. Soms wordt doorverwezen naar een externe organisatie zoals het Sociaal Team, de leerplichtambtenaar of de schoolarts.

Extra steun-arrangementen

Op het moment dat een leerling in aanmerking komt voor een steunarrangement, stellen wij ons als school de vraag of wij de benodigde extra zorg kunnen bieden. Als we op die vraag positief antwoord geven wordt de leerling toegelaten op onze school. In overleg met u en de betreffende begeleider Passend Onderwijs, stellen wij een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op.

De school heeft ervaring met het begeleiden van slechtziende/blinde leerlingen, slechthorende/dove leerlingen, leerlingen met een handicap, leerlingen die langdurig ziek zijn, leerlingen met problemen in het autistische spectrum, leerlingen met AD(H)D en/of leerlingen met gedragsproblematiek.

Extra begeleiding bij AD(H)D?

AD(H)D is niet gekenmerkt als indicatie voor extra zorg; vanuit de basiszorg, die voor iedere leerling beschikbaar is, ondersteunen we leervragen van alle niveaus. Voor AD(H)D geldt niet één passend antwoord, één aanpak; de prikkelverwerking kan heel verschillend zijn. Mocht naast reguliere ondersteuning meer hulp nodig zijn, zal dus samen met de leerling (en de ouders) gekeken moeten worden hoe dit kan worden georganiseerd.

Scholen in de regio werken met elkaar samen om ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben de beste onderwijsplek te bieden. Voor extra- steun-arrangementen werken we samen met het Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht. Meer informatie over het samenwerkingsverband van onze regio is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht.

Begeleiding bij faalangst en stress

Voor leerlingen die veel stress ervaren of last hebben van faalangst, worden er dit jaar verschillende trainingen gegeven. Met de mentor kunt u overleggen of uw zoon of dochter baat zou kunnen hebben bij een van deze trainingen.

Training omgaan met faalangst – onderbouw

Het gaat hier om leerlingen die, tegen verwachtingen in, door een angstreactie niet in staat zijn de hersenen te laten doen wat ze kunnen doen. De zenuwen hebben invloed op het kenniscentrum van de leerling. Er ontstaat kortsluiting waardoor de leerling niet in staat is de ‘juiste laatjes’ te openen op het goede moment. Bij deze training worden het begrip ‘faalangst’ en de daarbij behorende gevoelens en reacties besproken. De verschillende situaties waarin faalangst kan optreden worden geoefend. Daarnaast is er aandacht voor het ontspannen met school omgaan. Dit gebeurt ook door het kennismaken met verschillende mindfulnessoefeningen.

Anti-stresstraining - bovenbouw/onderbouw

Deze training is voor leerlingen die geen faalangst hebben, maar wel erg veel stress ervaren rondom toetsen. We richten ons in de training op het herkennen van stresssignalen, beter plannen, lichamelijk ontspannen, negatieve gedachtes onder controle krijgen en we praten over verwachtingen van leerlingen zelf en hun omgeving.

Examenvreestraining

Bij deze training richten we ons op de enorme hoeveelheid leerwerk die leerlingen gaan maken. Daarnaast praten we over een gezond toetsritme en over de druk die op examens ligt. We gaan van tevoren de examenzaal in om over de eerste drempel te stappen. Ten slotte praten we over het afsluiten en het beginnen van een levensfase.

Krachttraining

Voor kinderen met problemen in de groep en/of met hun houding en gedrag, bieden we een training sociale vaardigheden aan, krachttraining genaamd. De training wordt één keer per jaar gegeven en start begin tweede helft van het schooljaar. De groep bestaat uit ongeveer tien leerlingen. Er zijn tien bijeenkomsten van anderhalf uur.

Trajectklas

Leerlingen uit alle leerjaren kunnen soms (met een aanwijsbare reden) behoefte hebben aan een rustige, prikkelarme omgeving of individuele werkplek, waarbij specialistische ondersteuning aanwezig is.

Onze Trajectklas is een (tijdelijke) aanvulling op het reguliere onderwijs binnen College de Heemlanden, waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van deze faciliteit. Het lokaal is een rustige en daarmee veilige plek binnen de school waar leerlingen hun werk zelfstandig kunnen maken, niet vakspecifieke ondersteuning kunnen krijgen, kunnen re-integreren in de reguliere setting of juist als beperking van te veel prikkels tot rust kunnen komen.

Deze begeleiding van de leerlingen in de Trajectklas wordt vormgegeven door pedagogische professionals die op de hoogte zijn van belemmeringen en mogelijkheden om de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. Samen met mentoren en de zorgcoördinator van College de Heemlanden zullen de leerlingen de mogelijkheid krijgen om dagelijks gebruik te maken van de Trajectklas.

Meldcode en verwijsindex

Politie, justitie, organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning hebben de plicht om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het doel van de meldcode is ondersteuning bieden aan instellingen. Deze ondersteuning van medewerkers in de vorm van een stappenplan, levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. Een signaal in de verwijsindex zetten kan ook al een eerste stap zijn. De verwijsindex heeft als doel om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen. Om samen de best passende ondersteuning en begeleiding te regelen.

College de Heemlanden werkt zowel met de meldcode als de verwijsindex. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator Francis Holtslag (hsg@heemlanden.nl).

Contactpersonen

Afdelingsleider leerjaar 1

George Bos g.bos@heemlanden.nl

Zorgcoördinator

Francis Holtslag hsg@heemlanden.nl

Begeleider passend onderwijs

Hilde Alblas abs@heemlanden.nl

Begeleiding bij faalangst en stress

Marloes Meuzelaar

Sabine Kruijsen

Leerlingbegeleiders dyslexie

Heleen van den Berge bge@heemlanden.nl

Hanneke Jansen jan@heemlanden.nl

Leerlingbegeleiders dyscalculie

Veronique Lampe lpe@heemlanden.nl

Karen van Zessen zsn@heemlanden.nl

Download hier de folder over de begeleiding op College de Heemlanden