Reglementen en protocollen

Waar veel mensen bij elkaar zijn, is het goed af te spreken hoe je dingen regelt. Op een school gaat het dan bijvoorbeeld over hoe leerlingen en personeel met elkaar omgaan (leerlingenstatuut), hoe je om gaat met privacy (privacyreglement) en hoe de regels zijn rondom toetsing en examens (examenreglement).

Wanneer daarin iets niet goed gaat, zijn er verschillende procedures om daar mee om te gaan. Wanneer het gaat over toetsen en examens in de bovenbouw hanteren we het examenreglement, voor klachten over ongewenst gedrag is er een aparte regeling, voor alle andere klachten is er de klachtenprocedure.

Als het afgeschermde gedeelte van de website toegankelijk is, wordt een aantal documenten daarheen verplaatst.

Omschrijving downloads

Leerlingenstatuut

Als leerling heb je bij ons op school rechten en plichten. Die liggen vast in het leerlingenstatuut. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over proefwerken en huiswerk maken. Leerlingen praten mee over de inhoud van het statuut. Omdat de afspraken in het statuut gezamenlijk zijn gemaakt, verwachten we dat iedereen zich eraan houdt.

Regeling schorsing en verwijdering

Helaas kan het voorkomen dat het gedrag van een leerling de regels van de school zover overschrijdt dat overgegaan moet worden tot schorsing, intern of extern, of tot verwijdering. In de regeling staat beschreven hoe deze procedure, die gelukkig erg weinig wordt gebruikt, in zijn werk gaat.

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Scholen werken op tal van manieren met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de wettelijk eisen die gelden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Volgens de WBP is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. Als school hebben wij een verantwoordelijkheid in het waarborgen van de privacy van onze leerlingen en personeel.

Privacy: gebruik van foto's en video's

Via deze website willen we onder andere met foto’s en video’s een duidelijk beeld geven van wie wij zijn, waar we voor staan en vooral van wat we allemaal te bieden te hebben. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens (buitenschoolse) activiteiten en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn.

U kunt het toestemmingsformulier voor het gebruik van foto’s en video’s downloaden op deze pagina. U kunt op deze manier altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders en leerlingen foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat onze medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met deze media. Om daarbij hulp te bieden, publiceren wij binnenkort een protocol Sociale media om een ieder die bij De Heemlanden betrokken is daarvoor richtlijnen te geven.

Examenreglement

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen beheersen. De keuzes die een school hierbij maakt zijn afhankelijk van de leerdoelen, de visie op toetsing en de toetsorganisatie. In het PTA moet je tenminste opnemen: de te beoordelen leerdoelen uit het examenprogramma, het type toets, de inhoud van het schoolexamen, de tijdvakken, de herkansingsmogelijkheden en de wijze waarop het schoolexamen cijfer tot stand komt. Formatieve toetsen hoef je niet, maar mag je wel opnemen. Het moet wel duidelijk zijn welke toetsen wel en niet meetellen voor het eindcijfer. U kunt het examenreglement voor College de Heemlanden op deze pagina downloaden.

Klachtenprocedure

Als u het niet eens bent met beslissingen of het beleid van de school, vragen we u dat te melden bij de persoon die het betreft, zodat daarover een gesprek van hoor en wederhoor mogelijk is. Leidt dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met de betreffende afdelingsleider. Vervolgens kunt u ook nog een beroep doen op de klachtenregeling. Hierin staat de procedure beschreven hoe wij omgaan met klachten en wat u in welk geval kunt doen. In dit reglement wordt onderscheid gemaakt tussen klachten betreffende het examen, betreffende ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en klachten betreffende overige zaken. De klachtenregeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school en kunt u downloaden op deze pagina.

Protocol telefoontas

De telefoontas is bedoeld als middel om het telefoongebruik in de les meer doelbewust en functioneel in te zetten. Tegelijkertijd is het een middel om rust en duidelijkheid te creëren en de afleiding van de telefoon tijdens momenten dat de telefoon niet gebruikt hoeft te worden te minimaliseren. Het doel is om de aandacht en concentratie van leerlingen tijdens de les te bevorderen. Voor het gebruik van de telefoontas is een protocol opgesteld dat te vinden is bij de downloads.