Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) – algemeen

In 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) in werking getreden. Volgens de overwegingen en de Memorie van Toelichting dient medezeggenschap op scholen twee belangrijke doelen: 1. het goed functioneren van de school; 2. het vormen van een tegenwicht vanwege de vergroting van de autonomie van schoolbesturen.

Medezeggenschap is dus dienstbaar aan de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen én dienstbaar aan de school als leefgemeenschap van leerlingen, ouders en personeel.

Medezeggenschap behoort eveneens bij te dragen aan een gezonde afweging van de belangen van de leerlingen, het personeel, de ouders, de leerlingen en de school als organisatie.

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en leerlingen en voor de andere helft uit (onderwijzend en onderwijs-ondersteunend) personeel van de school (de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding. Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Rechten van de MR

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het informatierecht heeft de raad recht p tijdige inlichtingen die voor het vervullen van de taak van de MR nodig zijn. De Wet Medezeggenschap staat aangegeven per onderwerp welk recht de MR heeft. Dit kan per onderwerp en per geleding verschillend zijn.

De MR van College de Heemlanden bestaat uit 12 leden: 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De normale zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar; na deze periode kan een lid zich herkiesbaar stellen. Verkiezingen vinden in het algemeen rond de zomervakantie plaats.

Bekijk hier de notulen van de medezeggenschapsraad van College de Heemlanden.

Momenteel bestaat de oudergeleding van de MR (de OMR) uit:

Petra Boot

e-mail: pboot@me.com

Henk Keesenberg

e-mail: henk@wkonderwijsadvies.nl

Marieke Noordam

e-mail: marieke@mariekenoordam.nl

De leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen en behartigt hun belangen. Onze raad bestaat uit leerlingen die gekozen worden voor twee jaar. Onderwerpen waaraan wij aandacht besteden zijn onder andere de buitenschoolse activiteiten, het schrijven van een nieuwsbrief voor alle leerlingen en het leerlingenstatuut. De leerlingenraad heeft overleg met de leerlinggeleding van MR, met de commissie buitenschoolse activiteiten en met het management.

Vertegenwoordig jouw klas!

Een klassenvertegenwoordiger wordt aangesteld om de mening van leerlingen meer te betrekken bij beslissingen in de school. De klassenvertegenwoordiger wordt gekozen door de klas. Op het moment dat de schoolleiding eventueel een aanpassing wil aanbrengen in een huidige situatie, kan de leiding enkele klassenvertegenwoordigers bij elkaar roepen. Dit zullen leerlingen zijn uit het jaar/niveau waarop de eventuele verandering betrekking heeft. Onder veranderingen wordt bijvoorbeeld verstaan: aanpassingen van de site, toetsen of verbouwingen binnen de school. De klassenvertegenwoordiger is het aanspreekpunt dat de mening van zijn/haar klas naar de schoolleiding overbrengt.

Tussenpersoon van de klas voor de leraren

Een klassenvertegenwoordiger is ook een tussenpersoon tussen de klas en de leraren in verband met huiswerk, toetsen en verslagen. Willen de leerlingen overleggen over het verplaatsen van een opdracht, huiswerk of een toets, zal de klassenvertegenwoordiger overleggen met de leraar van het betreffende vak.