Schoolplan 2016-2020

In het schoolplan van College de Heemlanden staan naast onze kijk op onderwijs de plannen die we hebben voor de komende periode. Dit schoolplan laat zien waar onze school staat in haar ontwikkeling en wat de koers, de keuzes en de speerpunten zijn voor de jaren 2016-2020.

We hebben geprobeerd om het schoolplan te baseren op een gemeenschappelijk en gedragen beeld van de koers en de ontwikkelingsrichting van de school. In het schooljaar 2015-2016 is in klankbordgroepen, vergaderingen en gesprekken met docenten, leerlingen en ouders gesproken over het plan van de school.

Dit schoolplan geldt voor een periode van vier jaar en wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan en activiteitenplan op schoolniveau, in afdelingsplannen voor de teams en in sectieplannen voor de vakgroepen.

De onderwijskwaliteit van de school is ‘meer dan voldoende’ en de opbrengsten zijn hoog; College de Heemlanden scoort voldoende op alle normindicatoren van de inspectie (pas vanaf 2017 is het ook mogelijk om naast voldoende ook arrangement ‘goed’ en ‘excellent’ te behalen) zowel de havo als het atheneum scoren met hun examenresultaten boven het landelijk gemiddelde.

In de school werken secties en groepen docenten aan allerlei projecten en initiatieven, zoals internationalisering (Elos), samenwerking met de universiteit van Utrecht (U-talent) voor de bètavakken en het atheneum-plus programma voor onze extra getalenteerde leerlingen.

De komende vier jaar bouwen we verder op deze basis, ontwikkelen we bestaande initiatieven en nemen we nieuwe initiatieven die ons onderwijs verder toekomstbestendig maken. Hoge onderwijskwaliteit en goede opbrengsten door een effectieve leeromgeving is hierbij uitgangspunt, met aandacht voor innovatieve vormen van onderwijs en maatwerk in onderwijs en begeleiding.

Het schoolplan 2016-2020 van College de Heemlanden vervult een aantal doelstellingen:

• Het geeft de strategische koers en beleidsdoelen aan voor de komende planperiode.

• Het is een planningsdocument voor de schoolontwikkeling en vormt de basis voor de jaarplannen van de secties, afdelingen en de school.

• Het is een beleidsdocument dat gebruikt kan worden voor betrokkenen rond de school om te laten weten waar de school voor staat en welk beleid wordt gevoerd.

Inkijkexemplaar schoolplan 2016-2020

Download hier ons schoolplan voor 2016-2020