Zorg op maat

Passend onderwijs

Vanaf de eerste tot en met de laatste dag dat je bij ons op school zit, zorgen we voor adequate begeleiding. Ook als je speciale zorg nodig hebt. Een mentor kan bij complexe of specialistische problematiek een beroep doen op diverse begeleiders. De school heeft begeleiders met specifieke deskundigheid op verschillende gebieden.

Wil je meer informatie over het mentoraat en decanaat, kijk dan op de pagina Begeleiding op maat.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator van College de Heemlanden is de spil in de interne zorgstructuur van de school. De zorgcoördinator ziet wanneer er extra ondersteuning nodig is en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor jou worden ingezet.

Onze school heeft een doorlopende zorglijn, waarbij we de diverse vormen van zorg onderbrengen in een breed zorgtraject. In onze zorgstructuur kunnen vier fasen worden onderscheiden. Meer informatie over de overige begeleiding die wij bieden, is te vinden op de pagina Begeleiding op maat.

Extra steun-arrangementen

Als uw kind in aanmerking komt voor een arrangement, dan stellen we onszelf de vraag of wij de benodigde extra zorg kunnen bieden. Als we op die vraag een positief antwoord geven, dan laten we uw kind toe op onze school. In overleg met u en de betreffende begeleider Passend Onderwijs, stellen wij een ontwikkelingsperspectief (OPP) op.

De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met problemen in het autistisch spectrum en van leerlingen met adhd of een andere gedragsproblematiek; van dove en slechtziende leerlingen, leerlingen met een handicap of die langdurig ziek zijn.

Scholen in de regio werken met elkaar samen om ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben de beste onderwijsplek te bieden. Voor extra- steun-arrangementen werken we samen met het Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht. Meer informatie over het samenwerkingsverband van onze regio is te vinden op de website.

Zorg Advies Team

Soms heeft een kind problemen met zichzelf of binnen het gezin, waardoor hij of zij op school niet goed functioneert. Als dit de deskundigheid van de mentor overstijgt, kan er beroep worden gedaan op daartoe opgeleide counselors. Via het Intern Zorg Overleg (IZO) kan een leerling besproken worden in het ZAT (Zorg Advies Team). Het is een multidisciplinair team met verschillende functionarissen, dat adviseert in de hulpvragen van leerlingen. Soms wordt doorverwezen naar een externe organisatie zoals het Sociaal Team, schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar of de schoolarts.

Contactpersonen

Afdelingsleider leerjaar 1

George Bos g.bos@heemlanden.nl

Zorgcoördinator

Francis Holtslag hsg@heemlanden.nl

Leerlingbegeleiders dyslexie

Heleen van den Berge bge@heemlanden.nl

Hanneke Jansen jan@heemlanden.nl

Specifieke begeleiding

Een mentor kan bij complexe of specialistische problematiek een beroep doen op diverse begeleiders. De school heeft begeleiders met specifieke deskundigheid op het gebied van ‘leren’: decanaat, remediale hulp (begrijpend lezen, spelling en rekenen) en dyslexiebegeleiding. Ook is er een training voor faalangst en examenvrees. Tenslotte beschikt de school over deskundigheid (leerlingbegeleiders) om leerlingen te begeleiden met sociale of persoonlijke problematiek en de school kan een krachttraining aanbieden.

Remediale hulp, dyslexie en dyscalculie

Aan het begin en einde van ieder leerjaar in de onderbouw testen we je op het gebied van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Zo kunnen we eventuele problemen in een vroeg stadium opmerken en aanpakken. Als je op één of meer van de genoemde gebieden een achterstand hebt, krijg je gedurende een bepaalde periode wekelijks begeleiding.

Ben je dyslectisch, dan krijg je gedurende je hele schoolloopbaan extra ondersteuning en training van docenten die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Voor kinderen met dyslexie en dyscalculie bieden wij verschillende faciliteiten aan. Klik hier voor meer informatie.

Extra begeleiding bij ADHD?

ADHD is niet gekenmerkt als indicatie voor extra zorg; vanuit de basiszorg, die voor iedere leerling beschikbaar is, ondersteunen we leervragen van alle niveaus. Voor ADHD geldt niet één passend antwoord, één aanpak; de prikkelverwerking kan heel verschillend zijn. Mocht naast reguliere ondersteuning meer hulp nodig zijn, zal dus samen met de leerling (en de ouders) gekeken moeten worden hoe dit kan worden georganiseerd.

Faalangst en examenvrees

Heb je last van faalangst (of in de bovenbouw van examenvrees), dan kun je hierdoor belemmerd worden in je prestaties. Wij bieden daarom een training aan, waarbij je wordt getraind om om te gaan met je problemen en hiermee de faalangst/examenvrees te verminderen.

Krachttraining

Voor kinderen met problemen in de groep en/of met hun houding en gedrag, bieden we een training sociale vaardigheden aan, krachttraining genaamd.

Download hier onze zorgfolder