Begeleiding op maat

Net zoals iedere leerling vraag jij begeleiding, ongeacht je niveau of opleiding. En net zoals iedere leerling heb je recht op een veilige leeromgeving, aandacht voor jou als individu en gerichte ondersteuning bij bijvoorbeeld de vorming van een groep en het leren samenwerken. Dus ook als je geen directe (leer-)hulpvraag hebt, dan heb je recht op en behoefte aan begeleiding.

Je eigen mentor

In alle leerjaren heb je bij ons op school een mentor. Deze is zowel voor jou, voor je ouders/verzorgers als voor docenten het eerste aanspreekpunt. De mentor verzorgt ook de mentorles. In de onderbouw is deze les er met name op gericht om je thuis te laten voelen bij ons op school. Je werkt dan aan sociale- en studievaardigheden.

In de loop van je schoolloopbaan, zal de rol van de mentor van accent veranderen. Het accent komt steeds meer te liggen op het maken van keuzes, bijvoorbeeld de keuze voor een profiel en uiteindelijk voor een vervolgopleiding. De mentor wordt steeds meer een coach die jouw leerproces begeleidt en ondersteunt. Dat betekent dat je mentor jou aan het denken zet en je helpt om eigen leervragen te formuleren.

Leerlingmentoren

Naast de mentor zijn er ook leerlingmentoren die de mentor helpen bij zijn of haar taak. Mentoren van de brugklassen worden bijgestaan door leerlingmentoren. Voor brugklassers is alles in het begin nieuw en vreemd. De school is veel groter dan ze gewend waren, net als de andere leerlingen trouwens. Het is dan heel prettig om wegwijs te worden gemaakt door medeleerlingen die al de nodige jaren ervaring hebben, en die toch weer iets anders tegen de school aankijken dan de docenten. Bovendien blijken deze oudere leerlingen het heel leuk te vinden om verantwoordelijkheid te krijgen in het begeleiden van de nieuwe brugklassers. Ze gaan onder andere mee op brugklaskamp!

Je eigen afdeling

Na de mentor is de afdelingsleider het eerstvolgende aanspreekpunt. De afdelingsleider is de leider van een afdeling die bestaat uit één of meerdere teams van docenten/mentoren. In totaal heeft onze school vijf afdelingen met ieder een eigen onderwijsteam. Deze indeling bevordert de kleinschaligheid. De leden van het team kennen veel leerlingen van dat leerjaar en kunnen zo problemen die in alle klassen van het team spelen, gericht oplossen, maar ook individuele problemen goed aanpakken. Klik hier voor een overzicht van de afdelingsleiders.

Huiswerk hoort erbij

Natuurlijk krijg je op de middelbare school huiswerk. Al je docenten helpen je met je vragen over hoe je het huiswerk hun vak het beste kunt aanpakken. Daarnaast helpt je mentor je bijvoorbeeld met leren plannen. Sommige leerlingen vinden het echter heel lastig zonder hulp huiswerk te maken. Andere leerlingen hebben thuis niet de gelegenheid om rustig hun huiswerk te doen. Wij bieden leerlingen na hun lessen de mogelijkheid in het openleercentrum hun huiswerk te maken. In bibliotheek Lek & IJssel zijn we verschillende leerwerkplekken aan het ontwikkelen.

Steunlessen en huiswerkbegeleiding

Leerlingen in de onderbouw, die gemotiveerd zijn en hun best doen voor een bepaald vak, maar niet de gewenste resultaten behalen, kunnen zich opgeven voor steunlessen en huiswerkbegeleiding. Deze lessen worden door bovenbouwleerlingen, op individuele basis, in een informele sfeer, op de dinsdagmiddag op school gegeven. De school vraagt hiervoor een kleine vergoeding, die ten goede komt aan de betreffende bovenbouwleerlingen. De begeleidende leerlingen worden door een docent van school ondersteund.

Lenteschool

Onze school werkt al jaren samen met Studiekring. Studiekring verzorgt huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen op College de Heemlanden zelf. Daarnaast is er de lenteschool; voor leerlingen die net dat steuntje extra nodig hebben in het voorjaar en die in de eerste week van de meivakantie met gerichte aandacht hun kennis en kunde kunnen bijspijkeren voor één of twee vakken.

De afgelopen jaren heeft het Ministerie subsidie verstrekt voor het organiseren van zomerscholen. Op de lenteschool kun je je kennis en kunde bijspijkeren op vakken waarop je zou kunnen blijven zitten en die je met wat extra aandacht toch voldoende kunt afsluiten. Op College de Heemlanden is betekent deelname aan de lenteschool dat je een week in de meivakantie vakinhoudelijk aan de slag gaat met één of twee vakken en daarna een vervolgtraject aflegt, zodat je je kans vergroot alsnog bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar.

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben een andere manier van leren en andere interesses. Communicatie met hen vraagt om een aangepaste benadering. In onze atheneum-plus klassen hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de begeleiding van deze groep leerlingen. Deze groep leerlingen heeft behoefte aan het krijgen van eigen verantwoordelijkheid, het leren stellen van doelen en het zelf keuzes leren maken. We vinden het belangrijk dat we deze groep leerlingen in de school een passend onderwijsaanbod kunnen bieden.

Aan de slag met profiel- en studiekeuze!

Waar ben jij goed in?

Waarin zou je jezelf willen ontwikkelen?

Wat zijn je doelen voor de toekomst?

Wat is ervoor nodig om die waar te maken?

College de Heemlanden biedt diverse LOB-activiteiten per leerjaar aan waar je kennis en ervaring opdoet om erachter te komen wat die kennis en ervaring voor jouw schoolloopbaan betekent. In ons schoolpaspoort zeggen wij dat wij een school zijn die je er op voorbereidt dat het leren nooit zal stoppen. Dat als je straks de school hebt verlaten, je blijft leren en groeien. Omdat je er nooit bent en nooit uitgeleerd bent. Hier hoort natuurlijk de juiste loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) bij!

Je eigen decaan

Heb je een vraag over profielen, vervolgopleidingen of het bezoeken van een open dag? Dan kan onze decaan Mina Pikerie je helpen. Een decaan is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het kiezen van vakken of een profiel. Daarnaast kan onze decaan je ook helpen bij de keuze voor een vervolgopleiding en zij kan je alles vertellen over studiefinanciering of meeloopdagen.

Loopbaanleren

Door aandacht voor het zogenaamde loopbaanleren, verwerf je een beeld van jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt, leer je reflecteren op jouw eigen loopbaancompetenties en leer je een inschatting te maken van jouw eigen capaciteiten en interesses. Op school leveren je mentor, de docenten en de decaan een belangrijke bijdrage aan het loopbaanleren; buiten school leveren ook jouw ouders en vrienden hier een actieve bijdrage aan.

Keuzeweb

Iedere leerling bouwt als onderdeel van zijn portfolio een loopbaandossier op, waarmee hij zijn eigen studiekeuzeproces registreert. Ouders hebben inzage in het portfolio, zodat zij ook de loopbaanoriëntatie van hun zoon/dochter actief kunnen volgen en ondersteunen.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

LOB leerjaar 3

In het derde leerjaar word je door je mentor begeleid bij het maken van een profielkeuze.

LOB leerjaar 4 t/m 6

In leerjaar 4 t/m 6 word je door je mentor begeleid bij het oriënteren op vervolgopleidingen en het maken van een opleidingskeuze. Daarnaast word je gestimuleerd om je ook te gaan oriënteren bij de verschillende hogescholen en universiteiten, bijvoorbeeld door verschillende open dagen te bezoeken en je in te schrijven voor een meeloopdag.

Anti-pestcoördinator

Op College de Heemlanden vinden we dat alle leerlingen het recht hebben op een onbezorgde schooltijd. Leerlingen moeten met een goed gevoel naar school toe kunnen komen. Je bent pas in staat om te ontdekken, te leren en te ontwikkelen als er een veilige basis is in een omgeving waar we goed met elkaar omgaan en waar we elkaar leren respecteren. College de Heemlanden heeft daarom een anti-pestcoördinator; deze is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en personeel.

Vertrouwenspersoon

Je kunt met de vertrouwenspersoon praten wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn bijvoorbeeld diverse vormen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, maar ook over pesten en (homo-)discriminatie.